Gebedsbrief december 2021

SZZ logo

 

 

 

 

 

 

Madadeni, 2 december 2021

Gebedsbrief voor de maand December 2021

Het is alweer de een december en het jaar is bijna voorbij. In onze ogen gaat de tijd snel maar in de ogen van de Here is 1000 jaar als een dag.

Wij staan weer aan de vooravond van een opkomende covid besmetting, bij jullie maar ook bij ons gaan de aantallen scherp omhoog vooral in Johannesburg.

gezelschap

Bij ons komt de ‘bouwvak’ eraan en die begint hier altijd zo rond de 16de December tot en met halverwege januari. Kerkelijke activiteiten komen dan tot rust.

Aanstaande zaterdag hebben we onze tweede open air actie gepland na de kerkenraad van komende vrijdag.

Deze keer wordt deze gehouden te Lysta en daar zien we naar uit om het goede nieuws met de omgeving te delen op deze uitreikende wijze.

De tent willen we weer opzetten zodat we wat bescherming hebben tegen de zon en Sibu zal spreken en ik zal weder om de brug presentatie verzorgen en een gemeentelid gaat een getuigenis geven. We plannen ook een oproep (het engelse woord daarvoor is ‘altar call’) maar dat moet wel geleid worden.

organist

Njabulo zal de muziek verzorgen en er zal een voorzanger zijn. We zien er naar uit hoe de Here zijn hand zal uitstrekken om mensen aan te raken. De ouderlingen zullen nu het voortouw moeten nemen om de volgende activiteiten op te zetten: cellgroep, daystar cursus om leiders te kweken, gebedsgroepen opzetten, zondagsschool werk oppakken en het jeugdwerk. Vrijdag zullen we horen hoe de huisbezoeken zijn gegaan. De inbreng van ds Motloung is nog steeds bemoedigend en laten we bidden dat de kerkenraad steeds meer gaat opstaan voor het Evangelie zodat het verder zal gaan onder de Zulu’s in Madadeni. Gaarne uw voorbede voor dit belangrijke werk uitgaande van de kerkenraad. Ik wens jullie een goede kersttijd toe en fijne familie tijd met elkaar. Mag de Here ook in deze tijd harten aanraken en versterken zodat zijn Koninkrijk mag groeien. Tot wederhoor eind januari 2022.

Ook namens alle gemeenteleden Gezegende feestdagen.

kerstafbeelding

Verbonden in de liefde van Christus,  Sietse

Tussendoortje juli 2021

SZZ logo

Beste lezers,

De kerkenraad vanuit onze zustergemeente te Madadeni zond ons op 2 juni het volgende bericht met bijbehorende foto’s. Deze willen we graag met iedereen delen.

Bestuur Stichting Zending Zuid-Afrika.

Zending Zuid-Afrika

Madadeni, 2 juni 2021

Beste allemaal,

Ik hoop dat het goed gaat met iedereen. Hier in Zuid-Afrika zijn de dingen zo moeilijk, het aantal mensen dat besmet is met covid neemt elke dag toe en nu zijn we verhuisd naar niveau 4 en dat betekent dat alle dingen gesloten zijn, geen bijeenkomsten meer.Stichting Zending Zuid-Afrika

Maar in deze situatie gaan de goede dingen nog steeds door, vandaag had  Siyathuthuka Drop in Centre een programma om met kinderen te spelen en ze daarna wat te eten te geven.
Foto’s als volgt.

Bedankt God zegene jullie allemaal.

 

 

Stichting Zending Zuid-Afrika

Stichting Zending Zuid-Afrika

Stichting Zending Zuid-Afrika

Stichting Zending Zuid-Afrika

Nieuwsbrief mei/juni 2021

SZZ logo

Madadeni, 18 mei 2021

Nieuwsbrief mei/juni

Zusters en broeders,

Het is nog corona tijd in Zuid-Afrika. Ook bij onze gemeenten in Madadeni geldt dat er beperkingen zijn. Gelukkig mogen er wel weer zondagse diensten gehouden worden. Uiteraard met enkele beperkingen. Het leven wordt weer een beetje ‘normaler’.

Zoals we al eerder gemeld hebben is ds. Patrick Motlong nu de consulent vanuit de classis van de kerken te Zuid-Afrika.

Het is de bedoeling dat hij elke maand, de eerste zondag van de maand, in de gemeente van de wijk te Lysta de dienst zal leiden en daarna een kerkenraadsvergadering met de ouderlingen/diakenen van Lysta en emaVilakazini voorzit.ds. Patrick Motlong

De eerste vergadering, onder leiding van Patrick, was op 2 mei jl. We willen hierbij enkele zaken melden zoals deze binnen de kerkenraad zijn afgesproken. Het is nl zo dat Sietse Veenstra zich, zodra dit mogelijk is, gaat toeleggen op evangelisatie activiteiten. Ook daar hopen we binnenkort meer over te kunnen melden.

  1. De financiële zaken zijn besproken en er is een commissie gevormd welke ook elke maand de financiën zullen controleren en bijhouden. Tevens wordt ook maandelijks verslag gedaan aan de gemeenteleden. Tot nu toe waren de gemeenteleden niet zo ´gelukkig´ met de manier van rapporteren.
  2. Er wordt op aangedrongen om meer te doen met online betalingen. Één lid van de kerkenraad zal een app van de Standard bank installeren zodat er ook via de bank online betaald kan worden.
  3. Na de maandelijkse rapportage aan kerkenraad en kerkleden wordt er dan een rapportage van de inkomsten en uitgaven opgesteld en aan de Stichting toegezonden.
  4. De kerkenraad zal plannen maken om de leden te leren over de noodzaak om hun bijdragen aan de kerk te geven. Er is best wat ´aanmoediging´ nodig.
  5. De kerkenraad heeft een werkplan voor 2021 opgesteld. Maandelijks zal worden getoetst wat er op het programma staat.

De notulen is een gezamenlijk ‘project’ van Patrick Motlong tezamen met de evangelisten Njabulo en Sibu.

Dit waren zo de belangrijkste punten uit het verslag van de eerste kerkenraadsvergadering, welke we via Sibu mochten ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Bestuursleden Stichting Zending Zuid/Afrika

Gebedsbrief maart 2021

SZZ logo

Madadeni 3 maart

Gebedsbrief voor de maand maart 2021

Wij groeten u allen in de naam van onze Here Jezus Christus.

Hier in Zuid-Afrika is de corona nog steeds heftig. Het treft ons als kerken zwaar.
Veel gelovigen zijn teruggezakt vanwege de beperkingen. Er wordt minder gekerkt en de gemeenschap is minder geworden.
Het is nu weer tijd om de schade te overzien en de gelovigen op te roepen de gemeenschappelijke diensten te hervatten.

De preeklessen te Nqutu zijn nog steeds niet hervat en dat is wel jammer. Het is vooral ook bedoelt om de band tussen de ouderlingen en de leiders van Nqutu en Madadeni te versterken.

foto gebedsbrief maart 2021

De cell groepen zijn weer begonnen en het toerustings materiaal wordt vertaald, zodat de ouderlingen ‘gemakkelijk’ de lessen kunnen voorbereiden in het zulu. Het gemeenschapsleven begint weer ‘n beetje op gang te komen en dat moet ook. Laten we bidden dat de Here deze diensten zal zegenen qua pastorale ondersteuning maar ook qua evangelisatie.

Komende zondag, 7 Maart zal ds Motloung worden voorgesteld aan de gemeente te Madadeni in de eredienst. Ds Motloung is predikant in de zulu gemeente te Vryheid en hij zal elke maand naar Madadeni komen om de kerkenraad voor te zitten en zodoende de kerkenraad te ondersteunen in hun proces om te komen tot een aanstekelijke gemeente.

De komst van ds. Motloung is een grote stap vooruit in de richting van verzelfstandiging en ook in de samensmelting van onze gemeente te Madadeni met het kerk verband van de Gereformeerde Kerk.

Dat we ondersteuning krijgen in het verzelfstandigingsproces van de kant van de Zuid-Afrikaanse kerk is een goede zaak en zo hoort het ook te zijn omdat onze gemeente een Zuid-Afrikaanse kerk moet worden geïncorporeerd in de lokale structuur.

Dit moet dan zijn op tweeërlei vlak, nl geestelijk en financieel. De geestelijke steun wordt gegeven maar de financiële steun is moeilijk omdat veel Gereformeerde kerken in leden aantallen achteruit gaan en er financieel niet sterk voor staan.

Laten we bidden dat de gemeenten met zo weinig mogelijk geld toch nog goed gemeente weten te zijn en dat de Evangelische roepstem duidelijk mag uitgaan naar de ongelovige omgeving van Madadeni.

gebedsbrief maart 2021 foto kinderen

Tot slot laten we bidden voor ons mooie land met haar vele problemen zoals corruptie en geweld veelal tegen vrouwen en kinderen.

De regering komt nu onder de loupe door de Zondo commissie die corruptie onderzoekt en aan de kaak stelt. Het is erg teleurstellend dat oud president Zuma niet wil verschijnen voor deze commissie terwijl hij die zelf heeft ingesteld.

Hij gaat liever de bak in, zegt hij. Wel, laten we hem dit dan gunnen. Mogen de kerken ook een bijdrage leveren in dit proces van zuivering van corruptie. Het gezinsleven is ook grotendeels verbrokkeld en het is ook een teleurstelling dat ‘n goed gezinsleven niet gebruikt kan worden in de opbouw van ons land.

Laten wij bidden dat de gelovigen hierin het voortouw nemen om het huwelijk te waarderen en te herstellen.

We danken jullie voor jullie getrouwe gebeds ondersteuning en financiële ondersteuning. De Here zegene jullie rijkelijk. Amen.

Gebedsbrief februari 2021

SZZ logo

 

 

 

 

 

Howick, 4 februari 2021

Gebedsbrief februari,

Het jaar is al weer ‘n maand aan de gang en de tijd gaat erg snel. Het is overal gelijk over de wereld; de corona zet ‘n stempel op ons leven en geeft beperkingen. Maar ook angst en voorzichtigheid. Als je nu het nieuws hoort over de situatie in Nederland of in Zuid Afrika het verschil is niet zo groot.

Voor ons als gelovigen is het ‘n moeilijke en gevaarlijke tijd omdat we niet naar de kerk kunnen en dat is een grote belemmering in het gemeenteleven en het is een negatieve factor voor ons als gelovigen. Geen gemeenschappelijke kerk/erediensten voor ongeveer een half jaar. Wij mogen nu zondag weer naar de kerk toe maar toch is er nog de beperking dat er niet meer dan 50 gelovigen in de kerk mogen zitten.

gelovigen

Maar er is wel een negatieve invloed op het gemeente leven. Door de corona is de routine van het gaan naar de kerk weggevallen en er is gezocht naar alternatieve manieren om het Woord te horen c.q. te zien. Het gevaar zit er in dat de gelovigen gaan zeggen/denken dat we ook wel kunnen geloven zonder de kerk als gemeenschap van gelovigen welke een motiverende rol speelt in het gemeenteleven. Laten we bidden dat het kerkbezoek en/of het lidmaatschap niet te veel zal afzakken.

Het besluit van de regering bij ons dat er maximaal 50 leden in de kerk mogen, is niet een groot probleem bij ons want wij zitten daar nog net onder wanneer we een gezamenlijke dienst hebben. Te Madadeni en emaVilakazini gaan de deuren ook weer open en daar zijn de broeders en zusters blij mee. Laten we bidden en hopen en organiseren dat de corona zich niet zal verspreiden door onze kerkdiensten. Laten we daar ook voor bidden deze maand.

ds Motloung

In maart zal ds Motloung zijn ‘intrede’ doen te Madadeni en laten we bidden dat hij dit met liefde, inzicht en vrijmoedigheid mag doen.

Hij zal eens in de maand komen om de kerkenraad voor te zitten en de kerkenraad ondersteunen met raad en daad. Laten we bidden dat hij en de kerkenraad en het Stichtingsbestuur goed zullen samenwerken tot verzelfstandiging van de gemeente Madadeni.

In januari hebben we afscheid moeten nemen van onze diaken, zuster genaamd Elizabeth Magubane. Ze woonde op zichzelf met een paar kleinkinderen en ze werd ziek en kon niet meer voor de kinderen zorgen. Daarna ging ze naar familie toe en dezelfde avond overleed ze daar tot ons aller verdriet. De reden van haar overlijden is ons niet duidelijk maar haar bloeddruk was te laag dat weet ik nog wel. Of het covid was, heb ik nog niet gehoord. Op de dag van haar begrafenis overleed tot extra verdriet ook nog haar broer. Dus dat was een dubbel verdriet bij de familie Magubane.

houten kruis op muur

De gemeente heeft haar beste beentje voor gezet en getracht om de familie te troosten. Dat was een gemeenschappelijke actie met vrijdagavond een nachtwake en op zaterdag werd de dienst gehouden.

Het is wel een verlies voor de familie, gemeenschap van Lysta en onze gemeente. Ze was een actieve zuster en altijd bereid om deel te nemen aan de activiteiten van de gemeente. Laten we bidden dat de kerkenraad dit verlies kan opvangen en met veerkracht deze twee wijken kan leiden en versterken in het geloof.

 

Dat onze gemeenten als gemeeschapskerk ook het licht mogen zijn in hun omgeving in de breedste zin van het woord zoals zuster Magubane dat ook probeerde.

Laten we ons blijven richten op de Here door Hem te volgen en gehoorzamen en te verhogen tot eer van Hem en tot blijdschap in onze harten.

 

Tot wederhoor,   Sietse,

namens de broeders en zusters te Madaden.

Doei zoals jullie dat zeggen in Nederland.

gelovigen bij kerk