BZA

 

logo szz         logo sizanani          logo zac kampen           logo ngzn

 

Jaarverslag 2015
Beleidsorgaan Zuid-Afrika

 

zuid-afrikaans dorpbewoners

 

 

Maart 2016


Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
Voorwoord 3
Verklaring afkortingen 4
Inleiding 5
Verslag van het bestuur 6
Toekomst 7
Financiën 8
Bestuursleden BZA 9

 

2


Voorwoord

Geachte lezers,

Het doet plezier dat wij u het eerste jaarverslag van het Beleidsorgaan Zuid-Afrika aan kunnen bieden. In het afgelopen jaar zijn wij als zendingsorganisaties, die werkzaam zijn binnen Zuid-Afrika, in toenemende mate naar elkaar toegegroeid en is er het onderlinge vertrouwen bevestigd. Wij zijn onze Vader in de hemel hier dankbaar voor en hopen in de toekomst deze trend met Zijn hulp te kunnen voortzetten.

De eerste resultaten van deze samenwerking willen wij u in dit verslag laten zien.
Naast de conferentie waaraan wordt gerefereerd hebben wij elkaar op diverse terreinen kunnen ondersteunen waar het over specifieke vragen van beleid ging en zijn zo de eerste stappen op weg naar synergie gezet.
We zijn daarom dankbaar voor de positieve start die wij, met vallen en opstaan, maar met dank aan onze Heer, hebben gemaakt.

Bauke Versteeg voorzitter

3


Verklaring afkortingen

 • ➢  Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGT) van de Nederlands Gereformeerde Kerk
 • ➢  de Stichting Zending Zuid Afrika (SZZ),
 • ➢  de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN),
 • ➢  de Zendingsadviescommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerk (ZAC) te Kampen,
 • ➢  de Stichting Sizanani.
 • ➢  Landelijke Vergadering (LV)
 • ➢  Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika (GKSA)
 • ➢  Beleidsorgaan Zuid-Afrika (BZA)

4


Inleiding

In 2012 werd de Taakgroep Zuid-Afrika ingesteld.

Het Missionair Steunpunt. kreeg van de Landelijke vergadering de opdracht samenwerking te bevorderen van alle in Zuid-Afrika werkende organisaties.
Dat heeft geresulteerd in een Taakgroep Zuid-Afrika. De opdracht van die taakgroep was ambitieus. Er zou een gezamenlijk werkverband moeten komen tussen alle in Zuid-Afrika werkende organisaties.
Het advies¹ van die Taakgroep was als volgt:
Een nieuwe organisatie moet rusten op twee pijlers:

1.”Een Beleidsorgaan Z.A. waarin gezamenlijk beleid wordt bepaald op de volgende gebieden: personeel uitgezondene(n), subsidiebeleid t.a.v. de kerkenraden. ( ondersteuning traktement, logistiek), ondersteuning, c.q. bewustwording diaconale verantwoordelijkheid, hulp bij opleiding en evangelisten, e.d. Onderhouden contacten met lokale kerken en met de GKSA
In Nederland stimuleren van de betrokkenheid van de plaatselijke kerken. Organiseren van goede informatievoorziening aan de kerken
.

2.Drie werkgroepen, zijnde een versmalde uitvoering van de drie huidige zendingsorganisaties, voor een zo veel mogelijk gedecentraliseerde aanpak van de contacten tussen de kerken hier en daar.

In 2014 zijn er eerste stappen gezet om een beleidsorgaan, zoals onder de eerste pijler beschreven, vorm te geven. Na een wat aarzelende start werd eind 2014 iemand van buiten de organisaties
aangetrokken om de samenwerkingsbesprekingen te leiden.
Dit heeft eind 2014 geresulteerd in een statuut dat de taken en bevoegdheden van de BZA beschrijft.

Na goedkeuring van het statuut door alle betrokken organisaties is op 1 januari 2015 het Beleidsorgaan Zuid-Afrika opgericht.
Zij is voortvarend begonnen met, organisatie overstijgende, beleidsvragen te formuleren
Nu, eind 2015, is het beleidsorgaan een jaar actief.

___________________

¹ Rapport Taakgroep 2013

5


Verslag van het bestuur

In 2015 is het beleidsorgaan formeel van start gegaan en was de eerste activiteit het opstellen van een beleidsplan.

Bij het vaststellen van dat beleidsplan zijn er enkele prioriteiten gesteld.
De eerste prioriteit is gericht op Zuid-Afrika. De tweede op Nederland.
Eerst willen we algemene richtlijnen voor partnership opstellen waarin de onderlinge relaties doordacht moeten worden. De betrokkenheid van de Afrikaanse kerken is daarom van levensbelang. Als zelfstandige kerken willen we hen stimuleren om aan te geven waar de noden in het zendingswerk liggen. Het gaat om een gezamenlijk op te stellen beleidsplan, gericht op partnership, waarin we wederzijds van elkaar kunnen leren. Hierbij is het belangrijk dat elk paternalisme-, of kolonialisme in ons denken en in de omgaan als partners ons vreemd moet zijn.
Knelpunten die nu al gesignaleerd zijn hebben o.a. betrekking op:

 • de verhuizing van de bevolking (met name de mannen) van het platteland naar de steden, een zorg die zowel de kerken in Zuid-Afrika als in Nederland al vele jaren bezighoudt.
 • de terugloop van financiën in Nederland;
 • de betrokkenheid van de Nederlandse jeugd bij het werk van de jonge kerken in Zuid-Afrika;
 • de opleiding van voorgangers en leiders;

Conferentie

Op 28 november heeft de BZA een conferentie belegd. Het doel was om:

 • kennis en informatie tussen de kerken in Zuid-Afrika en Nederland uit te wisselen.
 • uitdragen dat het Missiewerk doorgaat, ook als er geen Nederlandse zendelingen meerpersoonlijk aanwezig zijn.
 • lokale gemeenten in KwaZulu Natal doen het werk zelf en hebben onze steun nodig.

De doelgroepen waren:

 • de steunbiedende kerken van alle bij de BZA betrokken organisaties.
 • de NGK-kerken in het algemeen.
 • jongeren binnen de NGK, in het bijzonder die deelnamen aan Masakhane- en Kampenreizen.

Uit Zuid-Afrika namen predikanten, evangelisten en andere werkers, deel aan de conferentie. Zij kwamen allen uit de betrokken Zuid-Afrikaanse kerken.
Er waren ongeveer 200 aanwezigen. Naast gemeenschappelijke activiteiten waren er een 6-tal themabijeenkomsten.
Deze conferentie onderstreepte nogmaals dat alle organisaties, werkzaam en in samenwerking met de kerken in Zuid-Afrika, dezelfde belangen hebben.
De bijeenkomst is als positief ervaren, hoewel er ook punten ter verbetering zijn aangedragen waar we lering uit willen trekken. Het belang van blijvende steun aan de zusterkerken in Zuid-Afrika is met de conferentie nog eens onderstreept.

Communicatie met de steunbiedende kerken

De communicatie met de achterban vinden we belangrijk. In dit jaar is daar een start mee gemaakt. Op de afzonderlijke websites van de deelnemende organisaties zal informatie te vinden zijn over de BZA.
Dit jaarverslag zal daar ook geplaatst worden.
In het nieuwe jaar zullen er verdere voorstellen volgen om de informatie te optimaliseren.

6


Toekomst

Projectgroep partnership BZA

In 2016 zal een projectgroep partnership BZA opgericht worden. Doel is om een model te ontwikkelen voor gemeenten om van steun biedende gemeente, partner te worden van de zusterkerken in Zuid- Afrika.
Belangrijke onderdelen van dat model zijn:

 • model voor betrokkenheid tussen gemeenten in Nederland en Zuid-Afrika.
 • opzet voor behoud coördinatie deelnemende organisaties.
 • presentatie- en implementatieplan in/voor betrokken gemeenten en een communicatietraject

De samenstelling van de werkgroep zal een afspiegeling zijn van de achterban. Zij zal als volgt worden samengesteld; twee leden van de BZA, een jongere en een oudere van de ZAC en de NGZN. Tevens zullen enkele afgevaardigden van de zusterkerken in Zuid-Afrika worden betrokken.
Bovenstaande is een begin om contacten te onderhouden met lokale kerken in Zuid-Afrika en het stimuleren van betrokkenheid van Nederlandse plaatselijke kerken.

Contacten met GKSA en LV
In 2016 komen we met een plan van aanpak om de contacten tussen de zendingsorganisaties in Nederland, de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de GKSA verder vorm te geven.

Hulp bij opleiding evangelisten
Zoals hierboven al beschreven, is de aanwas van evangelisten/predikanten een gezamenlijk zorg. Kerkelijke gemeenten kunnen niet zonder goed opgeleide predikers/leiders.
Voor de huidige generatie predikers zal opvolging moeten worden gezocht. De in huis opleiding, bestaat niet meer, of staat steeds meer onder druk.
Genoeg redenen om in het nieuwe jaar, i.s.m. de plaatselijke zwarte kerken, naar oplossingen te zoeken.

7


Financiën

Bij de oprichting van het beleidsorgaan is het volgende m.b.t. de financiën afgesproken; de verdeling van kosten zal op basis van begrote uitgaven in 2015 van de afzonderlijke organisaties gerealiseerd worden,
In het jaar 2015 zijn er kosten gemaakt i.v.m. de conferentie van 28 november 2015.
Dit bedrag, € 1.757,00 wordt volgens de hierboven genoemde sleutel verdeeld.

8


Bestuursleden BZA

Het bestuur bestaat uit leden van de organisaties die werkzaam zijn, en samenwerken, met kerken in Zuid-Afrika.
De organisaties zijn: SZZ, St. Sizanani, de Nederlands Gereformeerde Toerusting van de Nederlands Gereformeerde kerk, de NGZN en de Zendingsadviescommissie van de NGK Kampen. Voor elke organisatie zijn er twee personen afgevaardigd.

In 2015 waren dat de volgende:

Voorzitter:
Bauke Versteeg     NGZN

Secretaris:
Ibo Janse     Sizanani

Leden:
Arie Reitsema     NGT
Dirk Jan Dirkmaat     SZZ
Ad Groeneveld     SZZ
Piet Van de Wetering     ZAC
Auke Siebenga     ZAC
Frits Langeraar     Sizanani
Hans Stam     NGZN

9


Het verslag kunt u downloaden als PDF bestand. BZA Jaarverslag 2015

Reacties zijn gesloten.

 • Zoek op berichtcategorie

 • Zoek een bericht op datum

 • Meest recente berichten